صفحه22 اندیشیدنی سوال4 | بلاگ

صفحه22 اندیشیدنی سوال4

ساخت وبلاگ
 می دانیم که فردوسی در تاریخ ادبیات فارسی از  لقب حکیم برخوردار بوده است:حکیم ابوالقاسم فردوسی.

بر پایه بیت های دیباچه و شناختی که از شاهنامه دارید، بگوییدچرا ایرانیان چنین لقبی را برازنده فردوسی دانسته اند.

زیرا از دید عموم مردم اشعار فردوسی حکیمانه و خردمندانه است وبا عقل مردم جور می شود.

صفحه22 اندیشیدنی سوال4...
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49

از میان گفتاوردهای (نقلِ قول های) داستان اَکوان دیو، یک نمونه گفتاورد در گفتاورد و یک نمونه تک گویی بیابید.

تک گویی بیت های 15و9و8

گفتاورد در گفتاورد بیت های 10و11و12

صفحه22 اندیشیدنی سوال4...
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49

 در دو بیت زیر ضمیرهای جابه جاشده را به جایگاه نخستین خود بازگردانید.یکی آرزو کن که تا از هوا                 کجات آید افگندن اکنون هوابه دریا بِهْ آید گر اندازدم                    کفن، سینة ماهیان س صفحه22 اندیشیدنی سوال4...ادامه مطلب
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49

شعر را آهنگین بخوانید و بر پایه تَ و تَن وزن شاهنامة فردوسی را پیدا کنید.

(شُمارِ بیت های شاهنامه در دست نویس های گوناگون، ناهمسان است؛ اما بیشترِ دست نویس ها دارای کمابیش پنجا ه هزار بی تاند. بنابراین شاهنامه نزدیک به یکصدهزار مصراع دارد و وزن یکایک مصراع ها، همان است که شما می یابید)

تَتَن تَن/تَتَن تَن/تَتَن تَن/تَتَن

فَعولن/فَعولن/فَعولن/فَعَل

صفحه22 اندیشیدنی سوال4...
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49

معنیِ بیت های گفتاورد در گفتاوردی را که در بخش جستنییافته اید به فارسیِ امروزی بنویسید.

که در آب هر کس بمیرد در بهشت هیچ فرشته ای نمی بیند و در اینجا آرامش نداشته باشدوبه جهان دیگر نرود مرا به کوه بینداز تاببر وشیر زور و بازوی مرد شجاع را ببینند

صفحه22 اندیشیدنی سوال4...
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49

معنای واژه، ترکیب و مصراع هایی را که در متن زیرشان خط کشیده ایم، بنویسید.

ز هامون به گردون برافراشتش :از زمین به آسمان بلندش کرد.

ببینند چنگالِ مردِ دلیر:زور وبازوی مرد شجاع را ببینند.

به دیگر، ز دشمن همی جُست راه:با دست دیگر از دست دشمن راه فرار جست.

ستایش گرفت:ستایش شروع کرد

 بفگنْدنَم:خشک شد

صفحه22 اندیشیدنی سوال4...
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49

در خواندن بیت های شاهنامه، لحن غالب، لحن حماسی است. آیا وزن شاهنامهبه پیدایش این لحن یاری می رساند؟

بله

بیتهای داستان اَکوان را چگونه می خوانید تا ضرباهنگِ حماسی حفظ شود؟ 

به صورت محکم و پشت سر هم و تند

صفحه22 اندیشیدنی سوال4...
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49

از روندِ رویدادهایا ین داستان، چه ویژگی هایی از شخصیت ابَرپهلوانا یران، رستمِ دستان درمی یابید؟ 

شجاعت و دور اندیشی و توکل به خدا و توجه به پند فرزانگان

صفحه22 اندیشیدنی سوال4...
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49

بزرگ نمایی و اغراق، ویژگیِ همیشگیِ داستان های حماسی است. از دیدِ شما دلیلاغراق آمیزبودن چنین داستان هایی چیست و در کدام بخش از داستان اکوان دیو، اغراقنمایان تر است؟

بزرگ جلوه دادن شخصیت اصلی داستان باعث جذابیت بیشتر آن میشود واغراق ذهن را به درگیری میکشاند و درگیری هتری زیباست.

بریده شدن زمین توسط اکوان 

صفحه22 اندیشیدنی سوال4...
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49

فردوسی در بخشی از دیباچة شاهنامه، دربارة داستان های کتاب خود این دو بیت راسروده است:تو این را دروغ و فَسانه مدان               به یکسان، رَوِشْن زمانه مداناز او هرچه اندر خورَد با خرد                  صفحه22 اندیشیدنی سوال4...ادامه مطلب
ما را در سایت صفحه22 اندیشیدنی سوال4 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 ساعت: 20:49